Ochrona danych osobowych

INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW PRASZKA SP. Z O.O W PRZEDMOŚCIU.

 

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa Danych osobowych jest:

Oczyszczalnia Ścieków Praszka Sp. z o. o,  ul. Główna 7, 46-320 Praszka, tel. 34/ 3591 980, e-mail: kontakt@oczyszczalniapraszka.pl.

 2. Zgodnie z art. 6 RODO dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych;
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
 4. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
 5. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

 3. W jakim celu możemy przetwarzać Państwa dane osobowe:

 1. podjęcie działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usługi), odpowiedzi na pisma i wnioski;
 2. realizacja usług związanych z działalnością naszej Spółki – oczyszczaniem ścieków zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem  odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566 i 2180 oraz z późniejszymi zmianami) – w tym zawieranie umów z klientami, wystawianie faktur i ich wysyłka w formie elektronicznej i tradycyjnej, wezwanie do zapłaty, pozostała korespondencja dotycząca świadczeń w zakresie gospodarki ściekowej;
 3. rozpatrywanie oraz odpowiadanie na skargi, wnioski, prośby itp.
 4. wykonywanie ciążących na OŚ Praszka Sp. z o. o w Przedmościu obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie wykonywania i przechowywania faktur i dokumentów księgowych;
 5. prowadzenie spraw windykacyjnych i sądowych w przypadku dochodzenia swych roszczeń;
 6. realizacja zadań związanych z świadczeniem usług na rzecz OŚ Praszka Sp. z o.o. w Przedmościu w tym zawieranie umów z kontrahentami, dostawcami usług, przewoźnikami;
 7. realizacja umów cywilno -prawnych;
 8. prowadzenie dokumentacji przetargowej;
 9. realizowanie projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w tym z UE;
 10. analiza danych ekonomicznych, statystycznych, audytów i postępowań wyjaśniających;
 11. archiwizacja dokumentacji wytworzonej w Spółce wynikającej z przepisów o archiwizacji;
 12. realizacja zadań związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko pracy w Spółce;
 13. realizacja zadań związanych z organizacją i przeprowadzaniem praktyk studenckich, zawarciem umów absolwenckich lub odbycia stażu.

4. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria i jest uzależniony od celu w jakim  dane są przetwarzane.

Kryteria:

 1. przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas;
 2. okres przez jaki są świadczone usługi;
 3. okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora;
 4. okres na jaki została udzielona zgoda.

 5. Oczyszczalnia Ścieków Praszka Sp. z o. o. w Przedmościu nie przewiduje udostępniać Państwa danych osobowych podmiotom innym, niż te którym Spółka powierzyła do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

 6. Dane udostępnione przez Państwo nie będą przekazywane do państwa trzeciego – poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.

 7. Dane udostępnione przez Państwo nie będą podlegały profilowaniu.

 8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO) oraz prawo do ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), a także prawo do wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO), zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych (art. 20 RODO), jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Zgoda ma charakter dobrowolny, ale może być niezbędna dla realizacji skorzystania/realizacji z uprawnienia dla którego została udzielona, bez której to zgody zamierzony przez uprawnionego cel przetwarzania danych nie będzie mógł być zrealizowany.

 10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.